Klinika jednodňovej dermatologickej, laserovej a estetickej starostlivosti
042/3 810 044

Spracovanie osobných údajov

  1. Osobné údaje o zákazníkoch spracúva spoločnosť MGM medical, s.r.o., IČO 44 878 320, so sídlom Bôrická cesta 91, 01001 Žilina (ďalej len "Správca") podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Za účelom evidencie rezervácií a prípadnej komunikácie ohľadom zmeny rezervácií sú spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, e-mail.
  3. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania.
  4. Osobné údaje uvedené v bode 2 bude spracovávať Správca prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a spracovateľ Lemon Lion, s.r.o., IČO 44018312.
  5. Správca nemá úmysel poskytovať osobné údaje nikomu ďalšiemu ani do tretích krajín.
  6. Zákazník má právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ďalej má právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a právo namietať proti spracovaniu.

 

Aké bude u nás počasie?